chemistry

پرسش هاي شيمي اول – بخش 1 و 2

 

1.با توجه به تركيب ها و گونه هاي داده شده هر گونه يا تركيب را به يكي از موارد «آ» تا «ج» ارتباط دهيد.

(CuSO4)          (Na2CO3)    (NaOH)        

CO2- -  HCl (جوهر نمك) –  -   سود – سديم كربنات – كات كبود

آ. با افزودن به آب از رشد جلبك ها جلوگيري مي كند.

ب. باعث سختي آب مي شود.

پ. كاتيون سنگين است.

ت. با افزودن به آب باعث نرم شدن آب سخت مي شود.

ج. با حل شدن در آب كربنيك اسيد توليد مي كند.

 


2.فشار گاز ناشي از چيست؟

انرژي جنبشي ذره هاي گاز به چه عاملي بستگي دارد؟

 

3.نمودار رو به رو چه قانوني را در

مورد گازها نشان مي دهد؟

 

 

4.نمونه اي از پساب كارخانه اي كاغذ نسل را به رنگ آبي در آورده است. حدود pH اين پساب چه قدر است؟

 


5.با توجه به شكل روبه برو:

آ. نام وسيله چيست؟

ب. موارد A و B هر كدام چه چيزي را نشان مي دهد؟

 

6.آب سخت چيست؟

   در راه از بين بردن سختي آن را بنويسيد.

نوع يون

مقدار اندازه گيري شده

حد مجاز براي آبزيان

 

7.با در نظر گرفتن جدول روبرو :

ضريب خطر يون سرب را براي آبزيان بدست آوريد.

آيا اين يون مي تواند براي آبزيان خطرناك باشد؟ چرا؟

 

 

8.كدام نمونه آب سختي بيش تري دارد؟ چرا؟

شست و شو با صابون

شست و شو با صابون

 

 

 

 

 

 


9.

با توجه به نمودار حلاليت گاز اكسيژن در آب:

ميلي گرم در g100 آب

آ. با افزايش دما حلاليت گاز اكسيژن چگونه تغيير يافته است؟

ب. در دماي چند ميلي گرم گاز اكسيژن در

 آب حل مي شود؟

 

 

 

10. 

با در نظر گرفتن شكل :

آ. اين بارومتر فشار هوا را در چه مكاني نشان مي دهد؟

ب. اگر اين بارو متر را به قله ي يك كوه ببريم ارتفاع ستون جيوه

چه تغييري مي كند؟ چرا؟

 

 

 

 

 

11. 

در شكل مقابل فشار گاز را حساب كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

12.  جدول زير قابليت حل شدن نمك هاي A و B و C را در دماهاي مختلف نشان مي دهد:

دما

20

30

40

50

قابليت حل شدن A در  آب

27

5/38

50

70

قابليت حل شدن B در  آب

38

5/38

5/38

39

قابليت حل شدن ‍‍C در  آب

33

5/38

40

41

 

آ. در چه دمايي قابليت انحلال هر سه نمك يكسان است؟

ب. حل شدن كدام يك از مواد كم ترين وابستگي را به دما دارد؟

پ. اگر بخواهيم به طور جداگانه 33 گرم از نمك هاي A ،  B و C را در دماي  در 100 گرم آب حل كنيم، هر كدام از محلول A ، B و C سير شده – سير نشده يا فرا سير شده است؟

 

13.  آ. سوختن يا احتراق به چه معناست؟

   ب. منيزيم در اثر واكنش با اكسيژن چه ماده اي توليد مي كند؟

 

 

 

 


14.  با توجه به شكل :

آ. شكل بيانگر چه مطلبي است؟

ب. نام پرتوهاي x و y چيست؟

پ. كدام پرتو انرژي بيشتري دارد؟ چرا؟

 

15.  براي هر يك از موارد زير يك كاربرد بنويسيد.

گاز اكسيژن                     مانو متر جيوه اي

اكسيژن مايع                     بارومتر جيوه اي

16.  در هر مورد علت را بنويسيد.

آ. آب خالص رساناي جريان برق نيست.

ب. اگر بادكنك پر بادي را در يخچال قرار دهيم پس از مدتي كم باد مي شود.

 

17.  با توجه به جدول :

آ. چه رابطه اي بين تغييرات حجم و فشار يك گاز وجود دارد؟ توضيح دهيد.

ب. اين رابطه به چه نامي معروف است؟

فشار

1

3/1

6/1

2/2

حجم

25

19

16

11

حجم×فشار

25

25

26

24

 

18.  در مورد گاز اوزون به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:

آ. مولكول اين گاز چند اتمي است و از چه عنصري ساخته شده است؟

ب. دو مورد از زيان هاي گاز اوزون را در لايه ي تروپوسفر بنويسيد.

 

 

19.  از دو معادله ي زير كدام سوختن است؟ چرا؟

زنگ آهن  گاز اكسيژن + آهن

نور و گرما + منيزيم اكسيد  گاز اكسيژن + منيزيم

20.  آ. با توجه به چرخه ي اوزون جاهاي خالي را كامل كنيد.

ب. در چه ناحيه اي از هوا كره اوزون بيش ترين غلظت را دارد؟

پ. چه تركيباتي باعث تخريب لايه اوزون مي شوند؟ دو كاربرد آن ها را بنويسيد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1386/02/06ساعت 12:58  توسط مهدی زیلوچی | 
قانون بویل بیان می کند که  : حاصل ضرب حجم و فشار گاز در دمای

معین  مقداری ثابت است . به عبارت دیگر در دمای ثابت حجم و فشار

گازها باهم نسبت عکس دارند بطوریکه باکاهش حجم گاز فشار آن

افزایش می یابد و برعکس   .P*V=K

مشاهده تاثیر فشار بر حجم گاز در دمای ثابت

+ نوشته شده در  جمعه 1385/10/08ساعت 12:32  توسط مهدی زیلوچی | 

1- DO برای ماهیها چقدر است؟    الف) 4        ب) 004/0      ج) 1         د) ۰۰۱/۰    

                      

 2- سرکه و محلول سدیم هیدروکسید هر کدام با تورنسل به چه رنگی در می آیند؟

الف) هردو فرمز         ب) هردو آبی            ج) سرکه قرمز  -  سدیم هیدروکسید آبی               د) سرکه آبی -  سدیم هیدروکسید قرمز

5- کدامیک در باطری های قلیایی کاربرد دارد؟   

 الف) سولفوریک اسید    ب) پتاسیم هیدروکسید           ج) کلسیم هیدروکسد        د) فسفریک اسید

 

6- فرمول شیمیایی ماده A برابر Fe(OH) 2  و ماده B برابر HBr   است . کدام گزینه درست است؟

الف) A باز و B اسید است         ب) Aاسید وB باز است          ج) هردو اسید است       د) هردو باز است

 

7- کدام خنثی است؟    الف) CCl4           ب) KOH              ج) H2SO4           د) HClO3  

 

8 - PH کدام از 7 بیشتر اس      الف) سرکه      ب) نوشابه گازدا    ج) آب دریا      د) آب باران  

  

9- PHمناسب برای آب آشامیدنی چقدر است؟  الف) 5/6  تا 2/8  ب) 5/6 تا 5/8  ج) 5 تا 9 د) 7/6 تا ۶/۷

 

10 -  کدام جزء کاتیونهای فلزات سنگین است؟  

      الف) Ca2+  ( کلسیم )      ب) Al3+ (آلومینیوم)      ج) K+(پتاسیم)        د) Pb2+(سرب)

 

11- کدام یون به سیستم عصبی کلیه و کبد آسیب می رساند؟  

   الف)Ca2+ (کلسیم)      ب) Cd2+ (کادمیم)       ج) Mg2+        د) Fe2+

 

12- کدام یون برای فعالیتهای زیستی مفید است؟   

   الف) Ca2+ (کلسیم)     ب)Cd2+ (کادمیم)       ج) Hg2+ (جیوه)      د) Pb2+ (سرب)

 

13- عامل سختی موقت آب کدام یون است؟     

  الف) کلسیم          ب) منیزیم          ج) آهن              د)کلسیم هیدروژن کربنات

 

14- صابون در کدام آب به خوبی کف می کند؟

 الف) آب نرم    ب)آب سخت     ج) آبی که یونهای Mg2+دارد     د)آبی که یونهایFe2+دارد

 

15- کدام یون لخته کننده است؟             

  الف) Mg2+                      ب) Fe2+                   ج) Al3+                          د) Cd2+  

 

16- کدام یون از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند؟   

   الف) K+(پتاسم)        ب)Na+ (سدیم)           ج) Cl-(کلرید)            د) F-(فلئورید)

 

17-  افزایش دما چه تاثیری در فعالیت آبزیان و غلظت اکسیزن محلول در آب دارد؟(1)

 

18- 015/0 گرم کلسیم در 500 گرم آب حل شده است غلظت کلسیم در آب چند ppm است؟(1)

 

19- حد مجاز غلظت یک ماده در آب 4/0 ppm  است اگر غلظت این ماده در نمونه ای از آب 6/0 ppm  باشد :

الف- ضریب خطر این ماده را حساب کنید.(1)

 

ب) آیا می توان از این نمونه آب استفاده کرد؟(25/0)

20- سه بیماری که از طریق آبهای آلوده منتقل  می شود نام ببرید.(75/0)

 

21- چرا انسان نباید به فرایندهای تصفیه ی طبیعی آب اکتفا کند؟(1)

 

 

22- معادله را کامل کنید. (5/0)                         

                     2Na+ + کلسیم کربنات     -------   ................. + Ca2+  .

23- مراحل تصفیه ی فاضلاب را بنویسید.(5/1)

 

24- چرا برخی از ذرات گل و لای آبهای طبیعی به راحتی ته نشین نمی شوند؟

                                                         

+ نوشته شده در  دوشنبه 1385/09/13ساعت 9:49  توسط مهدی زیلوچی | 

انحلال پذیری

تعریف: بیشترین مقدار ماده ای است که در دمای معین در 100 گرم آب حل می شود و

 

محلول سیر شده می سازد.

 

نکات:

 

1-             انحلال پذیری مواد جامد معمولا با افزایش دما زیاد می شود.

 

2-             تغییرانحلال پذیری با دما برای هر ماده با ماده دیگر

 

 تفاوت دارد. بطوریکه نمودار انحلال پذیری- دما برای

 

مواد مختلف یکسان نیست.

 

3-             اگر محلول سیر شده و داغ را به آرامی و بدون

 

شوک سرد کنیم بیش از اندازه حل شونده خواهد داشت " به

 

این محلول فرا سیر شده (فوق اشباع) گویند.

 

4-             انحلال پذیری گازها با دما نسبت مستقیم و با فشار

 

نسبت عکس دارد.یعنی افزایش دما سبب کم شدن گاز های

 

محلول می شود ولی افزایش فشار انحلال پذیری گاز در

 

آب را زیاد می کند.

 

 

مسئله:

انحلال پذیری KNO3  طبق جدول زیر با دما تغیر می کند.

 

دما

50

60

70

80

انحلال پذیری

70

90

120

145

 

140گرم KNO3را در 100 گرم آب 80 درجه حل کرده

 

و سپس آن را به آرامی تا 70 درجه سرد کردیم:

 

الف) نوع محلول 80 درجه چیست؟  سیر نشده چون در این دما با145 گرم سیر میشود.

 

ب ) نوع محلول 70 درجه چیست؟ فرا سیر شده چون بارامی سرد شده و رسوبی تشکیل

 

نشده است و دراین دما انحلال پذیری 120 گرم است.

 

ج) جرم محلول 70 درجه چقدر است؟ 100گرم آب + 145گرم نمک = 245گرم

 

د) اگر به سرعت محلول را تا دمای 60 درجه سرد کنیم چند گرم نمک رسوب می کند؟

 

در این دما انحلال پذیری 90 گرم است بنا بر این حد اکثر 90 گرم نمک در آب حل شده و

 

بقیه رسوب می کند پس:      90-145 = 45 گرم رسوب

 

 

راه های تامین اکسیژن آبها

1-             تماس مستقیم هوا با سطح آب ها ( سه چهارم زمین از آب پوشیده شده است)

2-             برخورد جریان آب با هوا ( برخورد امواج با ساحل – طوفان -.... )

3-             فتوسنتز پلانکتون ها و گیاهان آبزی (فتوسنتز پدیده ای است که طی آن گیاهان سبز با استفاده از انرژی خورشید و کلروفیل از آب وCO2  مواد غذائی و اکسیژن تولید می کنند.)

 

 

 

نکات:

1-             باکتریهای هوازی و ماهیها و سایر جانداران اکوسیستم آب اکسیژن محلول را طی فرایند تنفس مصرف می کنند.

2-             افزایش زباله هائی که غذای باکتریهای هوا زی است( مواد زیست تخریب پذیرکه از طریق فاضلابهای خانگی و صنعتی وارد آب میشود)سبب افزایش جمعیت باکتریها و درنتیجه کاهش اکسیژن محلول در آب میشود.

3-             افزایش دمای آب سبب کاهش اکسیژن محلول در آب می شودزیرا:

الف) افزایش فعالیت ماهیها (چون خون سردند) و افزایش تنفس آنها می شود.

ب)  افزایش سرعت تولید مثل باکتریها میشود.

ج) انحلال پذیری اکسیژن می شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/08/24ساعت 21:56  توسط مهدی زیلوچی | 

غلظت

مقداری از ماده که در مقدار معینی از محلول وجود دارد را غلظت گویند.

 

غلظت را بر حسب واحدهای مختلفی مانند: گرم در لیتر- مول در لیتر-

 

درصد جرمی – ppm - ... بیان می کنند.

 

مثلا به مقدار جرم حل شده (g ) در یک لیتر محلول " غلظت g/lit گویند.

 

 

 

جرم حل شده g) )

-------------------- = g/lit

حجم محلول (liter)

 

 

غلظت برحسب ppm :

 

معمولا اگر ماده حل شده در محلول بسیار کم باشد از این واحد استفاده می شود.

 

 

۱۰۰۰۰۰۰*جرم حل شده  (g (

--------------------------------= ppm

         جرم محلول (g)

 

مثال: 0.048 گرم از یک نوع نمک را در مقداری آب حل کرده سپس

 

جرم آن را با  آب مقطر به 500 گرم رسانده ایم .غلظت آن را برحسب

 

ppm حساب کنید.

 

 

 

1000000                 * 0.048

 96  ppm= ---------------------  = ppm

            500                           

 

 

DO  :

 

حداقل غلظت اکسیژن محلول درآب که برای ادامه حیات آبزیان لازم است را با نماد DO

 (dissolved oxygen ) نشان می دهند و معمولا آن را بر حسب ppm می سنجند

 

 

مثال:

 

0.008 گرم اکسیژن در 1600 گرم آب حل شده است . DO  آب را حساب

 

کنید.

 

                 1000000  *0.008

ppm   5 = ----------------------- = DO

                       1600

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/08/24ساعت 21:53  توسط مهدی زیلوچی | 

 

اسید – باز – خنثی

شناسایی :

 

برای شناسایی مواد اسیدی و بازی از شناساگرها (Indicator) استفاده

 

می شود.

 

مانند شناساگر لیتموس(تورنسل) که محلولهای اسیدی را قرمز و

 

محلولهای بازی را آبی می کند.شناساگر های اسید وباز

 

شناسایی بر اساس فرمول شیمیایی:

 

 

---اسیدها در فرمول شیمیایی خود H دارند.(هرفرمولی که Hداشته

 

باشد اسید نیست مثل CH4 ولی همه اسیدها در فرمول خود Hدارند.)

 

مانند: HCl – HBr – H2SO4 – HNO3 – H3PO4

 

ساختار فرمول اسیدهای اکسیژن دار:( اکسیژن+غیرفلز+H)

 

 

--- بازها در فرمول شیمیایی خود OH دارند. ( هر فرمولی که OH

 

داشته باشد باز نیست مثل CH3OH (متانول) )

 

مانند:KOH – NaOH – Ca(OH)2 – Mg(OH)2

 

ساختار فرمول شیمیایی بازها: (OH + نشانه شیمیایی فلز)

 

 

 

قدرت اسیدی همه اسیدها یکسان نیست .

 

قدرت بازی همه بازها یکسان نیست .

 

برای تعین شدت اسیدی  یا بازی یک محلول از مقیاس PH استفاده می

 

کنند.

PH

گستره از صفر تا 14 را در بر می گیرد.

 

PH=۷ خنثی است 

 

PH< 7  اسیدی است

 

 . بازی (قلیایی)است.PH> 7

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/08/24ساعت 21:52  توسط مهدی زیلوچی | 

سختی آب

به آبی که به مقدار قابل توجهی یونهای Ca2+  و Mg2+ و Fe2+ داشته باشد را آب سخت گویند.

به عمل زدودن یونهایی که سبب سختی آب می شود را نرم کردن آب گویند.

سختی آب بر دو نوع است:

سختی موقت: این سختی با حرارت دادن آب برطرف می شود. مثال:

      

Ca(CO3)2 (aq) ----------  CaCO3 (s) +CO2 (g) +H2 O (l)      

 

سختی دایم: این نوع سختی با حرارت دادن برطرف نمی شود. برای برطرف کردن سختی دایم از مواد شیمیایی می توان استفاده کرد مثلا برای نرم کردن سختی ناشی از یونهای Ca2+ از  NaHCO3  استفاده می شود.

                Ca2+(aq)   + NaHCO3(aq)  ------------  CaCO3(s)    +2Na+               

 

( یونهای Na+ مزاحمتی برای کف کردن صابون ایجاد نمی کند و درنتیجه سبب سختی آب نمی شود.)

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/08/24ساعت 21:50  توسط مهدی زیلوچی | 

باسمه تعالی

1.کدام دو مورد درباره ی آب درست نیست؟

الف)حدود دوسوم بدن ما از آب است.                                               ب)خارج کردن مواد شیمیایی ازمنابع آب کار آسانی است.

  ج)مواد حل شده درآب سرانجام به دریاهاواقیانوسهاواردمی شود.            د)بزرگترین منبع آب شیرین یخهای قطبی اند.

  ه)وجودآب برای زندگی ضروری است.                                           و)مصرف آب آشامیدنی بیشترازمصرف آب صنعتی است.

 ز)آب موادشینیایی زیادی رادرخودحل می کند.                                   ح)منابع آب به طوریکنواخت در جهان پراکنده نشده اند.

2.انسان ازکدام منبع بیشتربرای دست یابی به آب شیرین استفاده می کند؟

الف)دریاها                               ب)یخهای قطبی                                  ج)یخهای طبیعی                            د)آب زیرزمینی

3.به فرایند توزیع مناسب آب درمنابع آب.....................می گویند.

4.آب کدام منبع غیر قابل استفاده درکشاورزی است؟

الف)رودخانه ها                       ب)آبهای زیرزمینی                              ج)یخچالهای طبیعی                         د)دریاها

5.مقدارآب مصرفی برای پختن یک کیلوگرم برنج بیشتر است یا شستن سروبدن درحمام؟توضیح دهید.

 

 

 

6.یکاهای مناسب رادرزیرکمیتهای مربوطه بنویسید.      مول-پاسکال-ژول-متر-لیتر-مترمکعب-ثانیه-نیوتن-متربرثانیه-کیلوگرم

کمیت

طول

جرم

زمان

فشار

مقدارماده

انرژی

حجم

سرعت

نیرو

یکا(واحد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.چند درصد زمین ازآب پوشیدهشده است؟

الف)70                                ب)75                                               ج)2.4                                          د)97.6

8.ازکدام منبع آب نمی توان درصنعت استفاده کرد؟

الف)اقیانوسها                        ب)رودخانه ها                                     ج)آبهای زیرزمینی                           د)یخچالهای طبیعی

9.مقدارآب مصرفی برای تهیه ی یک عدد نان سنگک بیشتراست یاآب مصرفی برای شستن 5عدد بشقاب؟توضیح دهید.

 

 

 

10.اندازه ی هر یک از پیشوند های یکاهای زیررابنویسید.

پیشوند

کیلو

دسی

سانتی

دکا

مگا

گیگا

میلی

میکرو

هکتو

نانو

اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال شیمی اول متوسطه – ازص 15 تا ص23

1-     شکل ملکول آب را رسم کرده قطبهای آن را معین نمایید.

2-     چرا باریکه آب با نزدیک شدن جسم باردار به آن  منحرف میشود؟

3-     گرمای تبخیر مایعA برابرJ500  و مایع B برابر J850  است نیروی بین ملکولی در کدام یک بیشتر است؟چرا؟در شرایط یکسان کدام زودتر به جوش می آید؟

4-     محلول نمک طعام در آب رسانااست ولی محلول شکر درآب رسانایی بسیار ضعیفی دارد.علت را شرح دهید.

5-     محلولی شامل 140 گرم KNO3  در 100 گرم آب را تا دمای 80درجه گرم کرده ایم.

 

دما

(درجه سانتیگراد)

انحلال پذیری

( گرم در 100گرم آب)

50

70

60

95

70

120

80

145

      الف) نوع محلول را دراین دما تعین کنید. دلیل خود را شرح دهید.

      ب) اگر محلول را تا دمای 60 درجه به سرعت سرد کنیم چند گرم KNO3رسوب می کند؟

      ج) جرم محلول 60 درجه را حساب کنید.

 

6-     انحلال پذیری گازها به چه عواملی بستگی دارد؟

7-     کلمه مناسب را جایگزین نمایید.

الف) به تعداد پیوند هایی که یک اتم با اتمهای دیگر تشکیل می دهد ............... گویند. (ظرفیت – کووالانسی – یونی)

ب) نیروی بین ملکولی در آب  ................ نام دارد. (پیوند کووالانسی – پیوند یونی – پیوند هیدروژنی)

ج) اتم سدیم یک الکترون از دست می دهد و به ............... تبدیل می شود. (کاتیون- آنیون )

د ) اتم کلر یک الکترون می گیرد و به ................ تبدیل می شود. ( کاتیون – آنیون )

ه) مقدار ماده حل شده در محلول ................ بیش از مقدار آن در محلول سیر شده است. ( سیر نسده – فرا سیر شده)

و) اقزایش دما سبب ...........  انحلال گاز و افزایش فشار سبب ............. انحلال گا زها می شود. ( افزایش – کاهش )

 

 

                                                                                                       

                                                  

+ نوشته شده در  دوشنبه 1385/08/15ساعت 19:26  توسط علیرضا | 
رابطه یکاهای حجم باهم


پيوند كووالانسي


پيوند يوني

 

انحلال نمک طعام در آب


قانون بويل (رابطه فشار وحجم گازها)


اندازه گيري فشار هوا بر يك متر مربع

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/08/10ساعت 9:27  توسط مهدی زیلوچی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
در اين وبلاگ سعي شده است كه سرفصل ها و مطالب شيمي تدريس شده در دبيرستان تمرين و تكرار شود

پیوندهای روزانه
جدول تناوبی و خواص عناصر
periodic table
Chemistry animations and movies on the World Wide Web
Flash Animations
پایگاه داده های علوم زمین ایران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
89/08/22 - 89/08/30
87/11/08 - 87/11/14
87/03/08 - 87/03/14
87/03/01 - 87/03/07
87/02/05 - 87/02/21
87/01/22 - 87/01/31
87/01/05 - 87/01/21
86/12/08 - 86/12/14
86/04/01 - 86/04/07
86/02/08 - 86/02/14
86/02/01 - 86/02/07
85/12/22 - 85/12/29
85/12/05 - 85/12/21
85/12/08 - 85/12/14
85/10/08 - 85/10/14
85/09/05 - 85/09/21
85/09/08 - 85/09/14
85/08/22 - 85/08/30
85/08/05 - 85/08/21
85/08/08 - 85/08/14
آرشیو موضوعی
شیمی 1
ساختار اتمی(شیمی2)
جدول تناوبی (شیمی2)
ترکیبات یونی(شیمی2)
ترکیبات کووالانسی(شیمی2)
شیمی آلی
واکنشهای شیمیایی
ترمودینامیک
محلولها
سینتیک شیمیایی
تعادلهای شیمیایی
اسیدها و بازها
الکتروشیمی
نمونه سوال و حل تمرین شیمی1
نمونه سوال و حل تمرین شیمی2
نمونه سوال و حل تمرین شیمی3
نمونه سوال و حل تمرین شیمی پیش دانشگاهی
نویسندگان
مهدی زیلوچی
علیرضا
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM